Звіт директора гімназії

Звіт директора

Ужгородської гімназії  №14 Ужгородської міської ради

Легези Оксани Іванівни

про роботу педколективу за 2018-2019 навчальний рік 

Шановні присутні! Підбиваючи підсумки роботи школи за 2018-2019 навчальний рік – рік втілення нового  Закону України «Про освіту», впровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», якісної перепідготовки педагогічних працівників нашого закладу в умовах реформування галузі освіти, перегляду та оновлення навчальних програм, підручників, усього навчально-методичного комплексу, необхідного для успішного функціонування та розвитку сучасної школи, створення нового освітнього середовища шляхом:

 • розроблення освітньої програми закладу;
 • затвердження нового Колективного договору між адміністрацією та профспілкою;
 • розроблення стандартів щодо створення належних умов розвитку для дітей з особливими потребами;
 • облаштування школи меблями, обладнанням і дидактичним матеріалом, необхідним для впровадження компетентнісного навчання.

Ухвалений Закон «Про освіту» регулює суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права, а також визначає компетенцію державних органів та органів місцевого самоврядування у сфері освіти.

Всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору – є метою освіти.
           Початкова освіта здобувається у закладі освіти за місцем проживання дитини. Разом з тим, відповідній територіальній громаді безпосередньо або через її представницький орган надано право приймати обґрунтоване рішення про доцільність здобуття дітьми початкової середньої освіти у закладі освіти іншого населеного пункту.

Відповідно до частини 5 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 року, адміністрація даного закладу загальної середньої освіти привела установчі документи закладу освіти у відповідність із цим Законом, змінивши назву із ЗОШ І-ІІ ст. №14 на Ужгородська гімназія №14 Ужгородської міської ради Закарпатської області (з 1 грудня 2018 року).

 

 1. Підвищення рівня організації навчально-виховного процесу.

Упродовж 2018-2019 навчального року робота педколективу була спрямована на створення комфортного освітнього середовища  для дітей. Станом на 1 вересня 2018 року до навчання приступили 211 учнів. На кінець навчального року кількість учнів становила –  205.

Освітня функція  Ужгородської гімназії №14 передбачає, в першу чергу, засвоєння знань, формування спеціальних і загально-навчальних умінь і навичок. У відповідності з освітньою функцією вони повинні стати надбанням особистості, ввійти в структуру її досвіду. Найповніша реалізація цієї функції повинна забезпечити повноту, систематичність і усвідомленість знань, їх міцність і дієвість. Знання повинні бути належним чином впорядковані, набуваючи все більшої стрункості й логічної впорядкованості, щоб нові знання випливали з раніше засвоєних і прокладали шлях до наступних знань.

Процес навчання поряд з освітньою реалізує й виховну функцію, формуючи в учнів світогляд, моральні, трудові, естетичні, етичні уявлення, погляди, переконання, способи відповідної поведінки і діяльності в суспільстві, систему ідеалів, відношень, потреб, фізичну культуру, тобто сукупність якостей особистості.         

Між освітою і вихованням існує не однобічний зв’язок: від навчання до виховання. Процес виховання при правильній організації негайно виявляє благодатний вплив на навчання, оскільки виховання дисциплінованості, організованості, суспільної активності та інших якостей створює передумови для більш активного й успішного навчання. Власне, без належної вихованості учнів ефективний процес навчання неможливий. Таким чином, головне завдання педагогічного колективу Ужгородської гімназії №14 – в повній мірі поєднати реалізацію всіх аспектів у навчанні:

– системою уроків, які передбачають завдання освіти, виховання і розвитку учнів;

– змістом діяльності учителя і учнів, який забезпечував би реалізацію всіх трьох видів завдань;

– різноманітністю методів, форм і засобів навчання;

– в процесі контролю і самоконтролю навчання і при аналізі його   результатів, причому одночасно оцінюється якість реалізації всіх функцій, а не однієї з них.

Враховуючи потреби учнів, бажання батьків та можливості школи у 5-9  класах налагоджена  робота факультативів для музично обдарованих учнів «Музична грамота, сольфеджіо», «Хоровий спів» та «Музичний інструмент». Вивчається мова нацменшин: російська мова. Варіативна складова навчального плану для початкової школи спрямована на збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової як індивідуальних та групових занять з української мови та читання.

У 2018-2019 н.р. у 1-9  класах школи навчалося 205 учнів, із них 1-2 класи оцінювалися вербально, 3-9 класи (150 учнів) закінчили начальний рік із такими результатами:

на високому рівні (10-12 балів) –  1 учень; 1 %

на достатньому рівні (7-9 балів) – 30 учнів; 20 %

на середньому рівні (4-6 балів) – 73 учнів; 49 %

на початковому  рівні (1-3 балів) – 46 учнів; 30 % Як правило, мова йде про дітей, які погано відвідують навчання у школі.

Рівень досягнень учнів  вивчався шляхом моніторингу знань, умінь і навичок з окремих предметів; проведення контрольних випробувань учнів.

У школі проводяться такі види моніторингу:

 • Моніторинг виховного процесу (професійна діагностика,  умови навчання в школі та дома, адаптація учнів до навчання; пізнавальні процеси, інтереси учнів, соціальний статус учнів, адаптація учнів 1-х, 5-го кл. до навчання).
 • Моніторинг результативності навчально-виховного процесу (динаміка навчальних досягнень учнів, кількісні показники учнів випускних класів);
 • Моніторинг роботи з обдарованими учнями (участь у конкурсах, олімпіадах);
 • Методичний моніторинг (кадрова забезпеченість навчального закладу; кількісно-якісний склад вчителів; розподіл педагогічних працівників за віком; динаміка якісної зміни кваліфікаційних категорій).

Завдання, яке ставив перед собою педколектив на 2018/2019 н.р.:

–  впровадження основних положень НУШ в початковій школі;      

– створення організаційних умов для забезпечення безперевного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;

– залучення вчителів до творчого педагогічного пошуку в процесі реалізації шкільної науково-методичної проблеми: „Створення ситуації успіху для розвитку ключових компетентностей особистості та її самореалізації ”;

– забезпечення соціального захисту дітей пільгових категорій;

– вияв недоліків, труднощів і перевантажень у роботі педагогічного колективу та запобігання їм;

– створення умов для формування особистості громадянина України, якому притаманні демократична громадянська культура, усвідомлення цінності свободи, прав людини відповідальність, готовність до компетентної участі в громадському житті;

– формування здорового способу життя учня;

– побудова єдиного інформаційного освітнього простору, який максимально сприятиме становленню випускника як компетентної, соціально інтегрованої та мобільної особистості.

          Згідно річного плану роботи школи протягом 2018-2019 навчального року було вивчено: 

 1. Основи здоров’я в початкових класах/формування навичок учнів щодо збереження здоров’я та життя в надзвичайних ситуаціях
 2. Виховний аспект уроку, як засіб формування духовного здоров’я учнів.
 3. Емоційна нестійкість дитини. Психологічний супровід адаптації до нових умов навчання учнів 1 – х класів НУШ.                                                                 
 4. Партнерство родини та школи у формуванні творчого потенціалу та розвитку дитини в умовах становлення інформаційного суспільства.
 5. Історія України / стан викладання
 6. Англійська мова / стан викладання.
 7. Хід атестації педагогічних працівників у 2018-2019 навчальному році.
 8. Робота класних керівників, щодо профілактики правопорушень та злочинності, СНІДу, наркоманії, алкоголізму.
 9. Ефективність позакласної роботи з української мови та літератури.
 10. Запобігання протидії домашньому насильству.
 11. Російська мова / стан викладання.
 12. Про сумлінне виконання працівниками школи своїх посадових обов’язків.
 13. Удосконалення самоосвіти вчителя.
 14. Про дотримання працівниками школи у 2018-2019 н.р. Правил охорони праці, протипожежної безпеки, техніки безпеки.

Упродовж 2018-2019 н.р. в основу планування виховної роботи покладено духовний розвиток особистості, шанобливе ставлення до національно-культурних традицій, оволодіння народною мораллю, етикою, культурою, правами і обов’язками громадянина України. Протягом навчального року  виховна робота школи проводилася за  напрямками: громадянське, патріотичне, трудове, художньо-естетичне, моральне, екологічне виховання, формування здорового способу життя, превентивне виховання, сприяння творчому розвитку особистості. Робота планувалась та проводилась з урахуванням виховних  планів роботи класних керівників. 

Учні школи приймають активну участь в організації та проведенні загальношкільних свят. Така форма роботи ефективна: школярі вчаться організовувати свій час, спілкуватися з однолітками в різних ситуаціях, вирішувати будь-які проблеми разом з товаришами. Традиційно у школі проходять свята Дня учителя, новорічні свята, День Святого Валентина, свято 8 Березня, День матері, День захисту дітей та інші. Традиційними у школі є свята першого та останнього дзвоника, прощання з букварем, пісенні вернісажі, години пам’яті жертв голодомору. До роботи залучаються учні з 1 по 9 клас, які працюють по мірі можливості виконуючи кожен свою роботу.

         Система гурткової роботи спрямована на розвиток творчості учнів, талантів, їх здібностей, здорового способу життя, формування естетичного смаку на задоволення потреб учнів щодо реалізації їх особистості. Завдання керівників гуртків, класних керівників – збагатити, зберегти а також розвинути обдарування дитини. Система гурткової роботи школи динамічна – деякі гуртки працюють багато років, деякі рік. Це залежить від бажань і потреб учнів. В минулому навчальному році  плідно працювали гуртки: «Умілі руки», «Ман талантос», «Спортивний», «Драматичний», «Танцювальний», «Вокальний» та «Інструментальний».

Випускник початкових класів має знання, уміння та навички, передбачені стандартом  початкової освіти. Він має навички навчальної діяльності,  культуру поведінки і мови, основи особистої гігієни і здорового способу життя.

Випускник базової основної школи  володіє певними яко­стями і вміннями на рівні вимог державних освітніх стандартів  успішно засвоює загальноосвітні програми з усіх предметів шкільного навчального плану; має систему розумових навичок (порівняння, узагальнення, аналіз, синтез, класифікацію, визначення головного); володіє  основами комп’ютерної грамотності; знає свої громадянські права і вміє  їх реалізувати;оцінює свою діяльність з погляду моральності та етичних цінностей; дотримується правил культури поведінки і спілкування; веде здоровий спосіб життя.

 Правовиховній роботі школа приділяє особливу увагу. Робота проводиться у двох основних напрямках: просвітницькому та профілактичному. В цьому значну роль відіграє спільна діяльність школи та працівників кримінальної міліції у справі з неповнолітніми. Стали традиційними спільні рейди в сім’ї, що потребують особливого контролю. Щороку  проводиться Тиждень правової освіти, під час яких учні зустрічалися з працівниками нової поліції.

Значну роль у правовиховній роботі відіграють органи учнівського самоврядування. На засідання запрошуються учні, які мають проблеми з поведінкою, систематичні спізнення, не виконують правил для учнів. Не залишаються поза увагою діти, які складають так звану групу ризику.   Щорічно учні є учасниками благодійної ярмарки по збору коштів для воїнів АТО батальону Донбас.

          Але в роботі з профілактики правоопорушень є чимало недоліків як в діяльності класних ке­рівників, так і в школі в цілому. Необхідно тісніше знайомитися з неблагополучними сім’я­ми, залучати дітей до навчання, прово­дити профілактичну роботу у мікрорайоні школи, вчасно інформувати адміністрацію школи та відповідні правоохоронні органи щодо виявлення  випадків неналежного ставлення батьків до виконання своїх обов’язків.

          Традиційними в цьому навчальному році були такі форми та види роботи з батьками:

– батьківські збори (проведено  4 засідання);

– засідання Ради профілактики – проведено 4 засідання.

Вирішувались питання: організованого початку навчального року; вироблення освітньої програми на навчальний рік; організація харчування учнів школи, організація харчування дітей пільгових категорій та організація харчування у ГПД; попередження проявів булінгу; відвідування учнями школи; організація та проведення новорічних та різдвяних свят; роботу школи щодо попередження правопорушень та злочинності серед учнів; надання новорічних подарунків дітям пільгових категорій.

Профорієнтаційну роботу в школі проводять учителі, класні керівники, інші члени педагогічного колективу:

а) у процесі вивчення предметів трудового циклу та інших навчальних предметів;

б) під час позакласної виховної роботи, відвідування ярмарку професій.

     Провідна роль у цій роботі належить класним керівникам. Вони протягом тривалого часу спостерігають за учнями свого класу, вивчають їх індивідуальні особливості, інтереси, здібності й нахили, контактують з батьками, знають виховний потенціал кожної сім’ї. Це дає їм змогу організувати профорієнтаційну роботу на належному рівні. У цьому навчальному році на базі закладу було проведено планове засідання загальноміського методичного об’єднання бібліотекарів на тему «Шкільна бібліотека – центр творчого розвитку дитини», а також істориків на тему «Шляхи вдосконалення педагогічної майстерності вчителя», в рамках якого вчитель історії та правознавства Стойка Р. Й. провів майстер-клас по педагогіці дитиноцентризму в умовах сучасної школи.

Аналіз підсумків минулого року показав, що педагогічний колектив школи в процесі своєї діяльності реалізував мету та завдання поставлені на початку навчального року. Адже Нова українська школа – це освіта нових сенсів, дитиноцентризму і поваги до кожної людини, це цікава, практикоорієнтована, безпечна і дружня до дитини школа.

Сукупність цих вимог при побудові процесу навчання підносить його на якісно новий рівень, при якому комплексно реалізуються завдання, що стоять перед закладом.

 1. Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази.

Найважливішою справою керівника є створення належних умов, забезпечення світлового, температурного режиму, санітарного стану, зміцнення та модернізація матеріально – технічної бази, тому ці питання знаходяться на особистому контролі.

З метою збереження та зміцнення матеріально-технічної бази для покращення навчально-виховного процесу було здійснено ряд заходів по зміцненню матеріально-технічної бази школи.

За 2018-2019 навчальний рік: 

Напередодні нового  навчального року  за кошти держави було:

 1. Забезпечено учнів 1-го класу підручниками;
 2. Створення нового освітнього простору для першого класу, таким чином, що вчитель має можливість спостерігати за діяльністю в усіх осередках, діти мають можливість безпечно перемішуватися і мають місце для зберігання особистих речей:
  • осередок навчально-пізнавальної діяльності з відповідними меблями (для кожного учня одномісні парта і стілець);
  • осередок вчителя, оснащений столом, стільцем, комп’ютером, полицями, шафами для зберігання дидактичного матеріалу;
  • придбання дидактичного матеріалу;
  • створення дитячої класної бібліотечки;
  • використання Лего – 6 цеглинок;
  • наявність куточка живої природи;
  • наявність змінного тематичного осередку – стенду;
  • придбання комп’ютерного обладнання (ноутбук, інтерактивний проектор, багатофункціональний пристрій, екран, ламінатор);
  • придбання нової аудиторної магнітно-крейдової стаціонарної дошки;
  • наявність відкритих шаф для зберігання дидактичного матеріалу.
 1. Проведення класних батьківських зборів за тематикою щодо організації освітнього простору НУШ; проведення засідань педради за тематикою «Психологічний супровід адаптації до нових умов навчання учнів 1-го класу НУШ».     

Починаючи з 01 грудня 2018 заклад  отримав повне незалежне фінансування та розпочав  вести самостійний бухгалтерський облік.

Для дитини з особливими освітніми потребами, яка навчається за індивідуальною програмою для сліпих дітей, забезпечено корекційно-розвиткові заняття: корекція емоційно-вольової сфери та самооцінки з психологом; навчання ведеться за системою Брайля.

         Напередодні Нового року учням пільгових категорій було придбано шкільну форму.

Щоденно учні пільгових категорій (діти під опікою, малозабезпечені, багатодітні і т.д.) забезпечуються відповідними сніданками та полуденками.

Готуючись до літніх канікул закладом освіти були придбані матеріали та проведено роботи:

 • придбано панелі для облаштування стін в одному із класних приміщень;
 • замінено ряд електроламп на нові енергозберігаючі Лед-лампи;
 • вчасно та в повній мірі оплачуються всі комунальні послуги та енергозатрати по утриманню навчального закладу згідно з нормативами СЕС;
 • котельня гімназії утримується в належному стані.

Заклад забезпечено в достатній кількості канцтоварами, миючими та дезинфікуючими засобами.

Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори  школи поступово поповнюються стендами, активно проводиться робота по озелененню коридорів. Подвір’я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються учнями та працівниками школи, своєчасно обрізуються дерева, кущі. Фарбується огорожа, біляться бордюри. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, періодичне винесення сміття з території школи.

Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються, або оприбутковуються.

За підтримки БФ «Проекту ТАЧ» проведені косметичні ремонти у класних приміщеннях.

Забезпеченість закладу меблями потребує оновлення. В даний період продовжується вирішення питання оснащення приміщення для Нової української школи 2019-2020 н.р.  Проводиться виділення коштів для закупівлі дидактичного та методичного матеріалу. Навчально-матеріальна база школи та технічні засоби навчання раціонально використовуються у навчально-виховному процесі.

Основні проблеми:

– є потреба в реконструкції розваленого сараю та побудові на його місці класного приміщення, не вистачає також і складського приміщення;

– потребує дообладнання матеріально-технічна база навчальних кабінетів, спортивно-ігрового майданчика;

– є потреба у впорядкуванні спуску від тротуару до школи (асфальтне покриття).

 

 1. Забезпечення школи кваліфікованими педагогічними кадрами.

 

Кадрове забезпечення освітньої діяльності школи здійснено у повній відповідності з робочим планом школи. Навчально–виховний процес забезпечують 18  педагогічних працівників. Розстановка кадрів здійснюється відповідно до фаху та їх компетенції.

         З метою підвищення кваліфікації вчителів у школі діє система курсової перепідготовки. Складено і погоджено перспективний план проходження курсів підвищення кваліфікації та проходження атестації педагогічних працівників, що дає можливість охопити атестацією всіх учителів у п’ятирічний термін. При проходженні атестації враховується наступність у категоріях, званнях та нагород. Педагог Гвоздецька Т. В., яка працювала у першому класі 2018-2019 н.р., пройшла відповідну кваліфікаційну підготовку. Педагог Шутяк С. Л., яка буде працювати у першому класі 2019-2020 н.р., вчитель англійської мови також пройшли курсову підготовку з питань упровадження  Держстандарту початкової загальної освіти при ЗІППО. Семенюк В. Т. Та Пазуханич Р. В, що атестувалися цього навчального року, теж пройшли курсову перепідготовку.

кількість педагогічних працівників – 18 , з яких 2-  сумісники.

кількість практичних  психологів  –1 (0,5 ставки)

кількість медичних працівників   –2 (0,5 ставки медсестри ), сумісник і 0,5 ставки лікар.

кількість педагогічних працівників за посадами :

директор – 1,заступник директора -1, педагог – організатор -2 по 0,5 ставки,,вихователь ГПД-1

Усього педпрацівників

Фахова освіта

Кваліфікаційна категорія

Відповідає

займаній  посаді

посаді

Педагогічні звання

Вища маг/спец.

бакалавр

Молодш. спец.

 

Мол. спец.

Заг. середня

спеціаліст

ІІ категорія

І категорія

вища

Вихователь-методист

Старший учитель

Старший військ .кер.

Учитель-методист

 

18

15

2

0

0

6

3

2

6

1

0

5

0

0

0

 

                                     

 

        Основними формами організації освітнього процесу в закладі є різні типи уроку: формування компетентностей; розвитку компетентностей; перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей; корекції основних компетентностей; комбінований урок, індивідуальне навчання.

        Під час організації освітнього процесу педагогічні працівники використовують різні форми роботи, а саме: екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари,  інтерактивні уроки, інтегровані уроки, проблемний урок, тощо. Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

          Під час організації освітнього процесу педагогічні працівники використовують різні форми роботи, а саме: екскурсії, віртуальні подорожі, інтерактивні уроки, інтегровані уроки, проблемний урок, тощо. Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Одним із засобів підвищення фахового рівня і педагогічної майстерності є щорічна атестація педпрацівників. Для якісного проведення атестації, об’єктивного оцінювання діяльності педагога, його загальнокультурного рівня при атестаційній комісії були створені експертні групи кожного фаху, до яких залучались найбільш компетентні, висококваліфіковані, методично грамотні педагоги. У 2018-2019 н.р. у школі атестувалося 4 педагогічних працівників. Троє  із них атестувалися на підвищення кваліфікаційної категорії, один – на підтвердження. Школа має власний сайт, на якому висвітлюється життя школи, та відбувається соціальне партнерство з батьками учнів. Вчителі школи є активними учасниками різноманітних семінарів, конференцій та інших заходів, які були запропоновані управлінням освіти.

У школі діє певна система методичної роботи, основними завданнями якої протягом року були:

–   вивчення принципів розвитку української національної школи;

– збагачення педагогічних кадрів надбаннями української педагогіки, науки, культури;

–  вивчення теорії та досягнень науки з питань викладання предметів, володіння сучасними науковими методами;

–   формування і розвиток соціально активної , гуманістично-спрямованої особистості;

–   утвердження національної свідомості та духовної єдності громадян України.

Методична служба в школі – це ціліс­на, створена на наукових досягненнях, надбаннях передового досвіду й конкретному аналізі проблем учителів система взаємопов’язаних заходів, дій і засобів, спрямованих на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя шко­ли, на збагачення й розвиток творчого потенціа­лу педагогічного колективу в цілому, на досягнен­ні оптимальних результатів навчання, виховання й розвитку конкретних учнів, класів. До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками шкільних методичних об’єднань, творчих груп, наставниками молодих учителів.

  Одним із дієвих засобів впливу на розвиток професіоналізму  вчителя є систематична робота шкільних методичних предметних об’єднань. Методичні об’єднання активізували форми методичної та фахової підготовки кожного вчителя. Використання інтерактивних форм і методів, креативний підхід кожного вчителя сприяли підвищенню якості навчально-виховного процесу.

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на достатньому рівні.

 

 1. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та педагогічних працівників.

   Керуючись програмою виховної роботи закладу з питань соціального захисту дітей та профілактики правопорушень, відповідно до пунктів річного плану виховної роботи та завдань, які були поставлені для вирішення у 2018/2019 навчальному році були проведені такі профілактичні та організаційні заходи:

 • організоване безкоштовне харчування учнів з малозабезпечених сімей;
 • сім’ї дітей пільгових категорій та сім’ї соціально незахищених категорій отримали одноразову матеріальну допомогу на придбання шкільного приладдя для дітей шкільного віку;
 • протягом навчального року адміністрація закладу, класні керівники здійснюють обстеження матеріально-побутових умов проживання та навчання дітей пільгових категорій;
 • проведено профілактичну роботу адміністрацією закладу та класним керівником з учнями 9-го класу. Неодноразово батьки викликалися до школи, але бажаного результату так і не здобуто;
 • учні, які підлягають пільговим категоріям щороку, отримують додаткові подарунки на новорічні свята, для них управлінням освіти організовуються спеціальні новорічні ялинки у закладах культури;
 • під постійним контролем адміністрації знаходяться і діти з неблагополучних сімей;
 • майже всі учні пільгових категорій є учасниками громадського життя класу та школи, учасниками спортивно-масових заходів.

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів “Фізична культура” та “Основи здоров’я”, а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів.

Досягнення мети, тим самим призначення школи, забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності, визначених Законом України «Про освіту».

З метою забезпечення повноцінного відпочинку дітей та підлітків, створення належних умов для освітньої, культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої роботи  було організовано роботу навчальної практики із соціальнгою підтримкою в одну зміну  10 днів  з 03 червня по 14 червня 2019 року (30 дітей).У  пришкільних таборах відпочинку (ліцей «Лідер»-ЗОШ № 20) перебувають 20 учнів нашої школи.

З метою запобігання травматизму та підтримання порядку на перервах протягом навчального року організовується чергування по школі учнів старших класів та вчителів. Але цей напрямок роботи ще потребує корекції і сумісних зусиль щодо покращення. Становлення гармонійно розвиненої особистості неможливе без фізичного виховання. Тому цій роботі приділяється значна увага.

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази, але  у закладі відсутній  медичний пункт. .Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі. Всі працівники школи щорічно проходять поглиблений медичний огляд у квітні за графіком кабінету профогляду медичної установи. На проходження медичного огляду кожному працівнику школи виділяється два дні. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка.
            Цікавими оздоровчими заходами у школі є проведення традиційного Дня здоров’я, шкільної спартакіади, бесіди з лікарями, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю.У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «заходи по збереженню життя і здоров’я дітей», де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації та медичної сестри  школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, сплановано ряд заходів.

            На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові. Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Щороку навесні на належному рівні проводяться День цивільного захисту та Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями.

 

 1. Залучення педагогічної та батьківської громадськості до управління діяльністю, співпраця з громадськими організаціями.


          Найважливіше завдання сучасної школи – розвивати творчі здібності учнів, допомагати їм реалізовувати свої таланти. Всебічний і гармонійний розвиток особистості передбачає єдність її освіченості, вихованості, загального розвитку. Виходячи з завдань сучасної школи, процес навчання  Ужгородської гімназії №14 Ужгородської міської ради Закарпатської області покликаний забезпечувати три функції – освітню, виховну, розвиваючу.

Спільна діяльність адміністрації, педколективу та громадськості спонукає працювати ефективно в напрямку досягнення спільних цілей, винайдення власного шляху розвитку гімназії.

Заклад адаптується до нового середовища, постійно тримає в колі зору свій імідж та систему цінностей, що сприяє досягненню нових результатів освіти. Цьому сприяє взаємодія з органами батьківського  та учнівського самоврядування.

Процес навчання поряд з освітньою реалізує й виховну функцію, формуючи в учнів світогляд, моральні, трудові, естетичні, етичні уявлення, погляди, переконання, способи відповідної поведінки і діяльності в суспільстві, систему ідеалів, відношень, потреб, фізичну культуру, тобто сукупність якостей особистості.         

Педагогічний колектив школи працює над виконанням завдань національної програми «Освіта», Національної доктрини розвитку освіти.

Особливої уваги заслуговує багаторічна співпраця із БФ «Проекту ТАЧ», американськими благодійниками та кафедрою соціальної роботи УжНУ. Завдяки цьому покращується матеріальна база закладу, проводяться ремонти, облаштовано ігровий майданчик, шкільне подвір’я. Щороку студенти 3-4 курсів УжНУ проходять практику в літньому таборі нашого закладу.

Суспільний рейтинг навчального закладу визначається суспільною оцінкою мешканців мікрорайону, відгуками батьків, учнів, випускників закладу, громадськості, керівників установ та організацій мікрорайону  щодо діяльності навчального закладу.

         Батьки підтримують нововведення, які відбуваються в школі, тому що вони позитивно впливають на розвиток дітей.

  Вчителі вважають, що школа працює в інноваційному режимі,  в учнів  формується  активна  життєва  позиція. Учні школи висловлюють  своє задоволення тим, що вони навчаються саме в такій школі. 

 

 1. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності школи.

 

Скарги на діяльність школи відсутні. Діяльність школи відбувається згідно перспективного плану розвитку закладу. Відбувається координація роботи навчального закладу з органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями щодо:

–  забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та соціальних вимог;

– підвищення соціального статусу виховання у системі освіти закладу, зміцнення й розвиток виховних функцій закладу;

– забезпечення взаємодії закладу з усіма соціальними інститутами, дотичними до виховання дітей та учнівської молоді, розширення складу суб’єктів виховання, посилення координації їхніх зусиль;

–  посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення її взаємодії з закладом;

– попередження та локалізація негативних впливів факторів соціального середовища на особистість;

–  педагогічна культура вчителів і вихователів, невід’ємними особливостями якої є людяність, інтелігентність, толерантність, розуміння, здатність до взаємодії;

– педагогічний захист й підтримка дітей у розв’язанні їхніх життєвих проблем та в індивідуальному саморозвитку, забезпечення їхньої особистісної недоторканності та безпеки;

–  самореалізація людини в особистісній, професійній та соціальній сферах її життєдіяльності.

Адміністрацією Ужгородської гімназії №14 вчасно було проведено велику роз’яснювальну роботу щодо необхідності проведення вакцинації дітей, згідно Закону України  «Про захист населення від інфекційних хвороб» – ст.15 «Запобігання інфекційним захворюванням у дитячих закладах» та листа МОЗ України №111-01/89 від 29.03.2018 р., про необхідність подачі довідок форми № 086-1/о і № 063/о для забезпечення відпочинком у різних таборах. Було інформовано батьків та громадськість, що дітям, які не  отримали  профілактичних  щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється та  повідомлено про Правила прийому учнів до 1 класу.

Завдяки спільним зусиллям управління  освіти Ужгородської міської ради, педагогічному колективу, учням, батьківській громадськості, приватним підприємцям,  спонсорам  забезпечено сталий розвиток школи.    

         Дякую всім, хто допомагав вирішувати усі питання навчально – виховного процесу.

        

Директор Ужгородської гімназії № 14                                Легеза О.І.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *